top heb
top pics
העלנו לאתר שלוש מפות ראשוניות (חלקיות) המלמדות על השלב הראשון של הפרוייקט, בו יועלו הנתונים על התפוצה היהודית על "גוגל מפס".
בשלב השני של הפרוייקט יעשה שימוש בתוכנת GIS שתאפשר יצירת מפות על ידי המשתמש על פי הנתונים בהם הוא מעוניין.
תפוצה יהודית בין המאות 2-7 לספירה
במפה למטה מיפוי ראשוני של אתרים בהם נמצאו ממצאים ארכיאולוגים המלמדים על נוכחות יהודית וכן אתרים שעליהם ישנן עדויות ספרותיות  כי באותו מקום ישבולצפיה במפה לחץ
מפת לוח העמים
בראשית, י' 
מפה ובה שלוש מערכות זיהוי מבפרות חז"ל למיקומם של העמים הנזכרים בלוח העמים המקראי (בראשית פרק י). במפה הנשענת על זהויים משוערים של האתרים הנזכרים בספרות חז"ל ניתן להבחין בין המפה המצטיירת מהתלמוד הבבלי, לבין המפות המצטיירות מהמקורות הארץ ישראליים: תלמוד ירושלמי ומדרש בראשית לצפייה במפת לוח העמים
מפת ספרות חכמים (תלמודית)
מפת העולם המיושב כפי שהוא מצטייר בספרות חכמים. במפה זו מופיעים האתרים המוזכרים בספרות התלמודית .לצפייה לחץ כאן.